គេហទំព័រ SEO 

គោលដៅចុងក្រោយនៃគេហទំព័រ SEO គឺដើម្បីជំរុញចរាចរណ៍គោលដៅទៅ​តំបន់​​​បណ្ដាញរបស់អ្នក។

SEO marketing

SEOគឺជាបច្ចេកទេសមួយបើប្រៀបធៀបនិងផលិតផលឬសេវាកម្មនិងការប្រើប្រាស់នៃសក្តានុពល,នៅពេល ដែលវាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសកម្មនៃការ ស្រាវជ្រាវនៅក្នុងម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវ។

សម្រាប់អាជីវកម្មជាមួយវេបសាយ, SEO នៃគេហទំព័រមួយនេះគឺជាជំហានដ៏ចាំបាច់និងមាន សារៈសំខាន់សម្រាប់: 

- ត្រូវបានមើលឃើញនៅក្នុងមុខតំណែងកំពូលនៃម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវ
- ចូលដំណើរការបានយ៉ាងងាយស្រួល 
- បង្កើតចរាចរណ៍គោលដៅទៅក្នុងតំបន់នេះ 
- ទទួលបានអតិថិជនថ្មី
- បង្កើនប្រាក់ចំណូលជាមួយនឹងគេហទំព័ររបស់អ្នក។

វិធីល្អបំផុតដើម្បីបង្កើតចរាចរណ៍គោលដៅតាមរយៈឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវគឺដើម្បីទទួលបានទីតាំងល្អនៅលើពាក្យគន្លឹះដែលបានកំណត់និងត្រូវបានអនុម័ត, នៃប្រធានបទទៅនឹងសំណួរពិតប្រាកដ។

ផលលំបាកកើតឡើងដោយសារតែម៉ាស៊ីនស្វែងរកនេះព្រោះតែពួកគេទាំងអស់គ្នាមានវិធីសាស្រ្តនៃលទ្ធផលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់មូល
​ដ្ឋានទិន្នន័យរបស់ពួកគេអាចរកបានដើម្បីប្រើប្រាស់។ ហើយប្រសិនបើតំបន់បណ្ដាញរបស់អ្នកមិន​លេចឡើងនៅក្នុងចំណុចកំពូល​នៃម៉ាស៊ីនស្វែងរក​មួយ​នោះទេ​, វានឹងក្លាយជាមើលមិនឃើញ។

យុទ្ធសាស្រ្តរបស់ SEO សម្រាប់គេហទំព័ររបស់អ្នកគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់, វាត្រូវបានរៀបចំឡើងដូចខាងក្រោម:

- ការវាយតម្លៃយុទ្ធសាស្រ្តនៃឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវ
- ការវិភាគនៃសំណួរអ្នកប្រើប្រាស់ពិតប្រាកដមួយ
- ការបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពនិងប្រុងប្រយ័ត្ន(ពីអ្នកជំនាញវិជ្ជាជីវៈគេហទំព័រ)
- តាមដានទីតាំងរបស់អ្នក

អតិបរមានៃយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ SEOតែងតែត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីវាស់យកទៅក្នុងគណនីក្នុងគោល​បំណងអោយក្រុមហ៊ុនរបស់​អ្នកបានដឹងពី​បណ្តា​ញ​នេះ​។